Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Nové Dvory
ObecNové Dvory

Nové Dvory

První dosud nalezená písemná zmínka o obci Nové Dvory Téhož roku, totiž 1432,
v pondělí před svátkem sv. Urbana (19. května) se shromáždili Fridrich z Libštejna, jeho bratr Hanuš z Kolovrat, jejich strýc Beneš Svině a pán z Petrsburka s jezdci i s pěšími – bylo jich tři sta a více – a odehnali z vesnic Nový Dvůr, Krámy, Kečice a z dalších tří vsí skot a brav. Vesničané a sedláci běželi za nimi, ale oni se poschovávali v lesích, a když k nim ti sedláci došli pro svůj majetek a věci, vyřítili se na ně pěšky i na koních, deset i více jich zabili a mnohé těžce ranili, s sebou pak přivedli přes třicet zajatých. Ať želí tak ohavných křivd všemohoucí Bůh nyní i na věky!
Téhož roku zemřel na hradě Libštejně řečený Fridrich Kolovrat z Libštejna ve středu po sv. Markétě (16. července) a zanechal padesát a více vězňů, vesničanů i jiných, které nespravedlivě zajal a držel krutě ve sklepích a v kládách. Ať se za jeho duši modlí, kdo chce!
Bartošek z Drahonic, Kronika. Překlad z latiny prof. dr. Eva Kamínková, CSc.
Ze zpráv a kronik doby husitské, Praha 1981, s. 257.

Dějiny obce v datech
Rok 1658
První dochovaná písemná zpráva o existenci obce Nové Dvory pochází z gruntovní knihy
za panování knížete Jiřího Junigra z horního města Jílového, opata kláštera Zbraslavského.
Zápisy uvádějí 6 osad patřících k tomuto klášteru: Krámy (167), Malá Lcčiče (229),
Nové Dvory (270), Buš (89), Přestavlky a Slapy a městys Štěchovice (303),
čísla uvádějí počet obyvatel.
Dále pak zápis o povolení Tomáši Růžičkovi na stavbu domku při vsi Nové Dvory čp. 17 z 17 .6. 1788, dále pak výpis robotní povinnosti v Nových Dvorech z 27. 6. 1795, sepsaný ve Slapech správcem Josefem I. Soudným, jak uvedeno v kronice obecní prvním kronikářem Josefem Skůčkem, potomkem nejstaršího rodu novodvorského z gruntu čp. 4.
Katastrálně se obec Nové Dvory skládá ze tří částí: obce Nové Dvory s 31 čísly popisnými, osady Porostliny se 14 čísly a osady Královky s 6 čísly. Je položená v mírné kotlině, obklopena čtyřmi vrchy: z východu vrch Sýkorů (pojmenován dle familianta Sýkory, jemuž vrch patřil, ze západu vrchem Krámská Nevada (neboť o vrch se často vadívali krámští s velkolečickými občany), ze severu vrchem Občiny (byly to původně obecní lesy) a konečně z jihu vrchem Tetřívek
(kdysi hustý křovinatý lesní porost s tetřevy a tetřívky v něm žijícími).
Asi až do r. 1856 osada Porostliny náležela k Buši a za starostování Josefa Skůčka, byla osada tato k obci Nové Dvory přidělena, aby obec mohla dle tehdejšího nařízení míti vlastní samosprávu.
V obci byly dva hostince - u Mikolášků a Nová hospoda s rodem Radů jako hostinskými, byli zde tedy i 2 obchodníci, 1 obuvník, 8 zedníků. 2 tesaři a l košíkář, 6 velkých gruntů s rody do několika kolen jdoucími a ostatní obyvatelé rolníci na okolních polnostech hospodařící. Dle zápisů v kronice obecní, jsou obyvatelé obce povahy mírné.
(obecní kronika, stav v r. 1914)

 

rok 1914
26.7 vyhlášena mobilizace a mužstvo do 36 let musí do 24 hodin nastoupiti ke svým plukům. Postupně odchází k odvodu a na bojiště 1. světové války, muži ve věku od 18 do 50 let. Prakticky z každého čísla odchází otec i syn. Z války se již nevrátilo 10 občanů, kteří ve válce padli. Na jejich památku
byla do zdi místní kapličky zasazena pamětní deska se jmény a fotografiemi.
rok 1915
1.8. Velký požár, při němž vyhořela obytná stavení a chlévy v čp. 22 u Josefa Růžičky,
kde požár vznikl, a dále se oheň rozšířil i na sousední budovy čp. 21 a 30.
rok 1917
Přišla veliká sucha a v důsledku neúrody pak nastala veliká bída.
rok 1918
Vlna španělské chřipky, která si vyžádala v obci 3 životy.
29.10. Nastal konečně po čtyřech válečných letech mír a 1. sv. válka byla ukončena.
rok 1919
30.4. Vysazení 3 lip svobody na památku konce války a vzniku samostatného státu (na hráz rybníka v N. Dvorech, na Porostlinách a Královkách).
1. 11. Požár v obci, při němž vyhořelo 5 obytných budov, včetně chlévů a stodol v čp. 11
u Frant. Vondráka, kde oheň vypukl a dále pak zcela zničena čp. 10, 13, 6 a 15.
rok 1923
Volby do obecního zastupitelstva - starostou obce zvolen Jan Listík čp. 32.
rok 1924
28.9. Vysvěcení nové zděné kapličky v obci místo původní dřevěné, která již trouchnivěla, a odhalení pamětní desky padlým v 1. sv. válce. Zednické a tesařské práce byly provedeny občany zdarma, tašky a cihly na stavbu věnoval velkostatek ve Slapech, sochu. sv. Václava věnovala vejminkářka
A. Starcová z čp. 5 a obrazy věnovala sl. Milada Veselá z Prahy; sbírkou v obci byl pořízen nový
zvonek. Prvním zvoníkem byl jmenován za. plat 50 kč Fr. Břížďala.

rok 1926
Obec čítala 263 obyvatel, z toho 120 mužů a 143 žen.
rok 1927
3I.5. Požár v obci v čp. 9, kde zcela vyhořelo obytné stavení i hospodářské budovy.
4.6. Silná bouře s krupobitím a průtrží mračen, zničena úroda a pole zaplavena.
rok 1928
Volby do obecního zastupitelstva- starostou zvolen František Břížďala čp. 28.
rok 1930
V obci za přispění všech obyvatel postavena nová pastouška.
rok 1932
Volby do obec. zastupitelstva - starostou zvolen Antonín Rada čp. 29; současně byly konány i volby do poslanecké sněmovny a senátu, v nichž nejvíce hlasů získala Republikánská strana.
rok 1933
Oslavy 30 let trvání hasičského sboru v obci s lidovou veselicí.
rok 1934
Obec čítá 228 obyvatel. Toho roku byl vypuštěn obecní rybník,
bláto prodáno a hráz opravena a zpevněna.
rok 1936
7.3 oslavy 86. narozenin T.G.M., prezident a Osvoboditele se slavnostním shromážděním občanů a hasičstva na vrchu občiny, patřícímu k čp. 5.
rok 1937
17.1. Hasičský ples v hospodě u Mikolášků, který vynesl do sborové pokladny 121 Kč a 90 hal.
31.1. Valná hromada hasičstva a volba nových funkcionářů sboru.
14.9. Zemřel T.G.M. - uctění jeho památky.
rok 1938
Všeobecná mobilizace, o 5. hodině ranní vylepena vyhláška a muži do 40 let okamžitě nastupují ke svým plukům, část koní rovněž zrekvírována pro účely vojenské. Po 14 dnech se koná jejich neslavný návrat, pro zabavené koně musíhospodáři až do Rokycan. Tady zápisy v kronice končí, na období Protektorátu Čechy a Morava a 2. sv. války, jsou zápisy přerušeny a o dění v obci nejsou žádné písemné zprávy.
- 2. 1. 1960 se vedení kroniky ujímá nový kronikář Josef Zavadil a své zápisy počíná rokem 1956.
rok 1956
24.4 v obci zakládá 24 zemědělců JZD, předsedou jest zvolen Otokar Melichar čp. 34; konají se volby do obecního zastupitelstva / nyní MNV / a jeho předsedou jest zvolen Václav Fabián čp. 51.
Téhož roku vypukl požár v čp. 26 u Miloslava Svobody, zničeno bylo celé obytné stavení, zachráněna část vnitřního vybavení a Šatstva. Oheň vznikl od blesku.
V obci bylo toho roku 31 členů sboru hasičského (v té době tzv. sboru požární ochrany),
k jejich činnosti byla zakoupena 1 motorová stříkačka, která slouží dodnes.
rok 1957
Volby v obci do MNV - opět předsedou zvolen Václav Fabián.
rok 1959
Obec čítá pouze 157 obyvatel.
rok 1960
Volby do MNV - předsedou zvolen Otokar Melichar čp. 34.
- V roce 1982 byl ustaven novým kronikářem Josef Nešleha, který zpětně doplňuje zápisy za posledních uplynulých 18 let.
rok 1971
Volby do MNV- předsedou zvolen Jaroslav Kubíče. V tomto roce je v obci 6 osobních automobilů.
rok 1973
Sloučení JZD Nové Dvory s JZD Družba v Nové Vsi pod Pleší, později k 1. 1. 1981 začleněno do Státního statku Dobříš.

rok 1977
4.3. Při silné bouři vichřice vyvrátila lípu svobody, která byla na hrázi rybníka vysazena v dubnu 1919. Později na její místo vysazeny bohužel jen jehličnany.
rok l980
K 1. 11. provedeno sčítání lidu - obec čítá 191 občanů, z toho 94 mužů a 97 žen.
rok 1982
15.10 v obci dokončena prodejna a dána do provozu, současně uzavřen hostinec u Smetanů, když zemřel p. Smetana, a rovněž uzavřen i hostinec Nová hospoda, který bude uzavřen po 2 roky, kdy bude rekonstruován. Poprvé v historii se obec ocitá bez hostince.
rok 1983
V Krámech byla započata stavba hasičské zbrojnice uprostřed návsi.
Uplynulo 80 let od založení sboru, žádná oslava však nebyla pořádána.
-
15. 1.1988 zemřel kronikář, od roku 1988 se vedení kroniky ujímá nová kronikářka Jarmila Blažková, roz. Slabyhoudová z Porostlin, učitelka ZŠ, zápisy začíná rokem 1986:
rok 1986
Volby do MNV - předsedou opět Jaroslav Kubíče.
rok 1988
Dokončena výstavba čtyř bytových jednotek na kraji obce.
rok 1990
Oprava hasičské zbrojnice u rybníka, volby do obecního zastupitelstva
- předsedou zvolen Jaroslav Kubíče.
rok 1991
Počet obyvatel obce činí 183.
rok 1993
K 1.1 ukončil svou činnost SS Dobříš, majetek vrácen občanům a ti jej pronajali soukromým zemědělským společnostem.

rok 1994
Celková oprava kapličky v obci, konaly se volby do obecního zastupitelstva, starostou opět zvolen Jaroslav Kubíče, obec Krámy slaví 800 tet od svého založení a 70 let svého hasičského sboru, pořádá okrskové cvičení.
26.4 vypukl požár ve skladišti obilí na kraji obce na pozemku zvaném Políčko. U ohně zasahovali především místní hasiči, dále pak pomáhali i dobrovolní hasiči z okolních sborů a profesionální hasiči z Dobříše a Příbrami. Oheň, který založily při hře malé děti, zanechal statisícovou škodu na silně poškozeném objektu, vodou znehodnocené obilí, uskladněná píce shořela.
- 8. 7. 1999 zemřela náhle kronikářka, vedením kroniky byla pověřena Alena Dědinová z Nových Dvorů, která začíná své zápisy rokem 1997.
rok 2001
Sčítáni lidu - obec čítá 190 obyvatel.
rok 2002
Oslavy 100 let od založení sboru dobrovolných hasičů, účast osmi družstev. Umístění družstev: Muži: 1. Nové Dvory Ženy: 1. Krámy 2. Krámy 2. Čím 3. Čím 3.
rok 2005
18.3. požár stodoly p. Blažka na Porostlinech.
rok 2006
19.3. vykraden obecní úřad, pachatelé dopadeni, část věcí vrácena
4.12. opět vykraden obecní úřad, pachatelé nezjištěni.
rok 2008
Uzavření prodejny potravin.
rok 2009
Začala dojíždět pojízdná prodejna. Odbahnění požární nádrže.
rok 2010
Po dlouhé době stavění máje a pálení čarodějnic. První rozsvícení vánočního stromku.

rok 2011
Stavění máje a pálení čarodějnic. První dětský den. Každoroční účast družstva dobrovolných hasičů na okrskové soutěži a memoriálu v Krámech. Rozsvícení vánočního stromku.
rok 2012
Obec má 228 trvale hlášených obyvatel.
Oslavy 110 let SDH a 580 let od první písemné zmínky o obci Nové Dvory.
Během posledních let v obci probíhaly různé kulturní akce
(pálení čarodějnic a stavění máje, dětský den, letní zábava, rozsvícení vánočního stromečku s čerty a mnoho ostatních akcí)
rok 2022
Obec má 269 trvale hlášených obyvatel.

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30
1
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Svátek

Svátek má Vladimír

Zítra má svátek Jana

          Platební portálPlatební portál

Počasí

dnes, čtvrtek 23. 5. 2024
slabý déšť 20 °C 10 °C
pátek 24. 5. slabý déšť 21/11 °C
sobota 25. 5. déšť 21/12 °C
neděle 26. 5. slabý déšť 16/13 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají.

Pranostika na akt. den

Májová voda vypije víno.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Smart Info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Stavění máje 2010

Mohlo by Vás zajímat